YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
KOORDİNATÖRLÜKLER

 
Müfredat Geliştirme Birimi

Yüksekokulumuz Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfları ders programları ve içeriklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, eğitim – öğretim yılı her dönemine ait ders programlarının ve çalışmalarının planlanması ile sorumludur. 

• Zorunlu İngilizce hazırlık programında kullanılacak ders materyalinin hazırlık sınıfındaki tüm dersler arasında paralelliğin sağlanması için gerekli çalışmaları organize etmek.

• Dönem boyunca yapılacak sınavların yürütülmesi konusunda Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile koordinasyon içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak.

• Programın uygulanmasında aksayan noktaları, bir sonraki yılda aynı sıkıntılarla karşılaşmamak adına belirlemek, bu noktaların ortadan kaldırılması için diğer birimler ve diğer birim sorumluları ile yapılacak çalışmayı organize etmek.

Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Görkem KARAAĞAÇ   kgorkem@harran.edu.tr
 
Öğ. Gör. Hüseyin KOÇ   huseyinkoc@harran.edu.tr
 
 
Materyal Geliştirme Birimi
Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulu İngilizce Hazırlık Okulu, öğrencileri akademik çalışmalara hazırlayan ve onları mezun olduklarında dil noktasında gerekli donanıma sahip bireyler olmalarını hedeflemektedir . Bununla alakalı olarak, bünyesindeki Öğretim Programı ve Materyal Geliştirme Birimi, öğrencilerin ihtiyaçları ve programın hedeflerini göz önünde bulundurarak:
 
  • her akademik yıl başlangıcında İngilizce Hazırlık Okulunun programını hazırlar
  • dönem boyunca takip edilecek hedefleri belirler ve tüm öğrencileri ve öğretim elemanlarını bilgilendirir
  • ders saatlerini belirler
  • dönem boyunca kullanılacak kitapları ve materyalleri belirler
  • programda kullanılan kitaplar için gerektiğinde destekleyici materyal hazırlar
  • programda takip edilen kitap ve materyaller ile ilgili ihtiyaç durumunda öğretim elemanlarına seminerler düzenler, kitapları tanıtıp program doğrultusunda işlenmesini sağlar.
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. M. Yusuf TURANOĞLU   yusufturanoglu@harran.edu.tr
Öğ. Gör. Behiye ÇELİK KARAHAN   becelik@harran.edu.tr
Öğ. Gör. İbrahim DİLFİRUZ   dilfiruz@harran.edu.tr
 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulumuz bünyesinde yapılmakta olan tüm sınavlar için sınav takviminin hazırlanması, bu sınavların sınav takviminde belirlendiği şekilde düzenli olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve tüm sınavlara ilişin bir soru havuzu oluşturulması konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda birimimiz;

• Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yapılan sınavların hazırlaması, kontrol edilmesi, sınavların yürütülmesi ve değerlendirilmesini organize eder.

• Düzey Belirleme Sınavı ile yüksekokulumuzda eğitim görecek öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ölçüp, seviyelerine göre sınıflara yerleştirilmelerini sağlar.

• Uygulanan ara sınavlar ve mini sınavlar ile yıl içerisinde öğrencilerin öğrendikleri konularda ne kadar başarılı olduklarını ölçer.

• Uygulanan yeterlik sınavı ile öğrencilerin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olup olmadıklarını tespit eder.

Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Mithat İŞÇİ   isci@harran.edu.tr
Öğ. Gör. Kevser KAYA   kevserkaya@harran.edu.tr
 

Öğrenci Akademik Gelişim Birimi
Birimin amacı; Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek okulu öğrencilerinin eğitim, öğretim  gelişimini desteklemek; öğrencilerinin akademik gelişimlerine  yönelik  stratejiler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmaktır.
Bu amaç; öğrencilere yönelik doğrudan destek çalışmalarını (seminerler, eğitimler ve danışmanlık) kapsar.
Öğrenci akademik gelişim biriminin faaliyet planları ve öncelikleri şunlardır:  Fakülteler, enstitüler ve diğer destek birimleriyle yakın ve iş birliği içerisinde çalışmak; öğrencilerin akademik gelişiminin bütün gerekliliklerini dikkate almak.
Öğ. Gör. İbrahim DİLFİRUZ   dilfiruz@harran.edu.tr
Öğ. Gör. Ali DİKİCİ   alidikici@harran.edu.tr  
 

Proje Geliştime Birimi
 
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Veysel İŞÇİ   veyselisci@harran.edu.tr  
 
 
Sosyal Etkinlik Birimi
Sosyal Etkinlik Birimi; okulumuza yeni başlayan öğrencilerin yeni okullarına, yeni şehirlerine ve yeni hayatlarına daha hızlı ve sağlıklı adapte olmaları ayrıca arkadaşlarıyla ve okul idari ve akademik personeliyle daha iyi ilişkiler kurması amacıyla kurulmuştur. 
Bu amaca hizmet edebilmek için, belirli aralıklarla, panolara aracılığıyla etkinlik öncesi öğrencilere duyurarak; kültür turları, müze gezileri, sinema etkinlikleri ve şehrin kültürünü tanıtıcı eğitici faaliyetler düzenlemektedir.
 
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Ali DİKİCİ   alidikici@harran.edu.tr 
Öğ. Gör. Şerafettin YILMAZ   serafettinyilmaz@harran.edu.tr
 

Profesyonel Gelişim Birimi
Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Profesyonel Gelişim Birimi, birim bünyesinde planladığı faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştirmekle beraber, yürütülecek etkinlikler – akademik mesleki gelişimin doğası gereği – Yüksekokulumuzda bulunan tüm öğretim elemanlarıyla birlikte iletişim ve iş birliği ön planda tutularak planlanmaktadır.
Profesyonel Gelişim Birimi olarak amacımız, öğretim görevlilerinin dil öğretimi yöntem ve tekniklerini geliştirmeleri ve güncel teknolojiyi efektif bir şekilde kullanmaları konusunda ihtiyaç duydukları desteği onlara sağlamak, böylelikle sınıf içi öğretimin kalitesini yükseltmek ve iş birliğini artırarak akademik çalışma ortamında pozitif bir atmosfer yaratmaktır.
Profesyonel Gelişim Birimi tarafından geçekleştirilen aktiviteler aşağıda listelenmiştir:
1. Rutin Oval Masa Toplantıları
Yüksekokulumuzdaki öğretim görevlilerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre planlamalar yapabilmek amacıyla, öncelikle birim içerisinde görevli öğretim görevlileri ile düzenli yıl içi/arası toplantılar yapıldı.
Bu toplantılar neticesinde;
> Yüksekokulumuzdaki tüm öğretim görevlilerinin kullanımına açık “HRÜ YDYO” adında online bir materyal/arşiv paylaşım klasörü oluşturuldu. Böylelikle, kullanılacak her materyal, uygulanacak her bir sınav/quiz bütün öğretim görevlilerinin erişimine sunuldu.
> Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen webinar ve seminer programları hakkında öğretim görevlilerini bilgilendirmek ve bunları öğretim görevlilerimizin hizmetine sunmak konusunda planlamalar yapıldı.
> Yüksekokul öğretim elemanları ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda çalışmalar planlamak amacıyla internet üzerinden mesleki gelişim ihtiyaç analizi anketi uygulandı. Uygulama sonuçları doğrultusunda yayınevleri ile iletişime geçildi ve öne çıkan konular doğrultusunda seminer talepleri iletildi.
> Elde edilen anket verileri doğrultusunda, ilk olarak 03.02.2017 ve 04.02.2017 tarihlerinde beş farklı seminer gerçekleştirildi. Bu seminerlerde; Öğretim ve Öğrenim Strateji ve Metotları (Teaching and Learning Strategies and Methods), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Measurement and Assessment in Education), Eğitim Teknolojilerinin Yabancı Dil Sınıflarına Aktarımı (How to Use EdTech Effectively to
Transform Your ESL Lessons), Sınıf Yönetimi (Classroom Management) ve Dil Öğretim Metotları (Language Teaching Methods) konuları işlendi ve katılımcı öğretim görevlilerine sertifikaları takdim edildi.
> Uygulanan seminerlerin ardından geçen süre içerisinde yeni seminerlerin planlamaları yine ihtiyaç analizi anketleri doğrultusunda yapıldı ve bu seminerler, 15.12.2017 ve 16.12.2017 tarihlerinde Yükseköğretim Seviyesinde Yabancı Dil Sınıfı Yönetimi (Classroom Management in Foreign Language Classes at Higher Education Level) ve Dört Dil Becerisinin Öğretimi (How to Teach Four Language Skills) başlıklarıyla gerçekleştirildi.
> Gerçekleştirilen seminerlerin ardından Yabancı Diller Yüksekokulunda akreditasyon çalışmalarına hız vermek üzere araştırmalara başlayan birim, 27.06.2018 ve 27.06.2018 tarihlerinde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Çalıştayı (Quality Assurance & Accreditation Workshop) düzenleyerek yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyonun önemine dair önemli detayları öğretim görevlilerinin de bilgilerine sundu.
> 2018-2019 Eğitim Öğretim yıllarında son olarak, 09.10.2018 tarihinde Yazılı Metinlerin Sağlıklı İrdelenmesi: Dijital Çağda Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı (A Healthy Suspicion of the Texts: Critical Media Literacy in the Digital Age) isimli seminer gerçekleştirilerek öğretim görevlileri için büyük önem arz eden eleştirel medya okur-yazarlığı konusu masaya yatırıldı.
> Profesyonel Gelişim Birimi Koordinatörü ve birim bünyesinde etkinliklerde bulunan bir öğretim görevlisi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen TESOL Türkiye ELT Konferansına ve ardından gerçekleştirilen Yabancı Dil Eğitimci Eğitimi’ne gönderdi.
> Yapılan rutin toplantılarda Öğretim Görevlileri Arası Sınıf Gözlemleri (Peer Observation) konusu gündeme alındı. Bu gözlemlerin nasıl düzenli olarak yapılabileceği ve elde edilecek veri doğrultusunda diğer öğretim görevlilerine ne şekilde dönüt verilebileceği üzerinde ilerleyen zamanda çalışmalar yapılması hedeflendi. Bu etkinliklerin projelendirilmesi planlandı.

2. SFL TALKS Toplantıları
Yüksekokulumuzdaki öğretim görevlilerinin akademik mesleki gelişimlerine güç vermek maksadıyla başlatılan YDYO Konuşmaları (SFL Talks) Toplantılarında, öğretim görevlilerinin yaptığı araştırmaları meslektaşlarıyla paylaşmalarına imkân sağlanmaktadır.
SFL Talks Toplantılarında şimdiye kadar ele alınan konular aşağıda listelenmiştir:

1. Dogma Dil Öğretimi
(Dogme Language Teaching)
2. Yabancı Dil Öğretim Görevlilerinin Mobil Teknolojiye Karşı Tutumu
(Language Teachers’ Attitudes Toward Mobile Technology)
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Hüseyin KOÇ   huseyinkoc@harran.edu.tr
 

AYÇM (Akademik Yazım ve Çeviri Merkezi)
 
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Veysel İŞÇİ   veyselisci@harran.edu.tr 


Kurs Koordinasyon Birimi
Yüksekokulumuz HARÜSEM işbirliği aracılığıyla, yabancı dil öğrenmek isteyen herkese; öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize ve personelimize, sürekli olarak kurslar düzenler ve yürütücülüğünü yapar. Temel ingilizce, konuşma ingilizcesi ve YDS / YÖKDİL gibi sınavlarda başarı sağlamanıza katkıda bulunur.
Unvan, Ad-Soyad Görevi e-posta
Öğ. Gör. Ali DİKİCİ   alidikici@harran.edu.tr 
 
 

YDYO HABERLERİ

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR

Sosyal Medya Hesaplarımız
 
   

Bologna - YÖK